Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

O projektu

 

Naziv projekta: Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)

 

Nositelj projekta: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31 000 Osijek

 

Partneri na projektu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Operativni program: Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Ukupnu vrijednost projekta: 7.326.749,73 kuna

 

EU sufinanciranje projekta: 5.089.138,20 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 20.12.2022. (36 mjeseci)

 

 

Kratki opis projekta:

 

Projekt obuhvaća primijenjena industrijska istraživanja u TPP Energija i održivi okoliš i Hrana i bioekonomija s utjecajima na PTPP Održiva proizvodnja i prerada hrane i Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali Strategije pametne specijalizacije. Realizacija doprinosi i ciljevima Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (tematski cilj 1) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (specifični cilj 1a1) i to povećanjem tržišno orijentirane IRI aktivnosti i diseminacijom rezultata u poslovni sektor. Dodatno, projekt je usklađen sa Strategijom poticanja inovacija, Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije te Planom razvoja istraživačke infrastrukture.                                      

 

Povećanje vlastitih kapaciteta za provođenje vrhunskih istraživanja i zadovoljavanje potreba gospodarstva glavni je interes znanstvenih organizacija uključenih u projekt. Posljedično, istraživači će povećati opseg, kvalitetu i relevantnost znanstvenih publikacija u području biotehničkih, odnosno prirodnih znanosti, intenzivirati interdisciplinarne istraživačke aktivnosti i oplemeniti kvalitetu nastavnih djelatnosti.

 

Analizom tržišta ustanovljeno je kako postoji potreba za rezultatima istraživanja među predstavnicima gospodarstva kojima će provedba projekta omogućiti:

 • unapređenje tehnologije proizvodnje povrća (intenziviranje proizvodnje povrća razvojem peletiranih organskih gnojiva za različite tipove tala i različite sustave uzgoja povrća te razvojem održive proizvodnje supstrata za uzgoj povrća),
 • unapređenje uzgoja presadnica cvijeća i ukrasnih lončanica,
 • razvoj tehnologija proizvodnje komposta, vermikomposta, peletiranih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica povrća i cvijeća (razvit će se tehnološka rješenja i time stvoriti preduvjete za razvoj proizvodne grane koja je u RH potpuno nerazvijena, a pridonijet će razvoju MSP uz istovremeni veliki doprinos zaustavljanju degradacije organske tvari, tj. humusa u tlima, očuvanju okoliša te kvalitetnom zbrinjavanju otpada kontroliranom transformacijom organskih otpada u peletirana organska gnojiva, komposte, vermikomposte i supstrate),
 • razvoj proizvodnje i upotrebe uređaja i opreme za kompostiranje i peletiranje (projekt će multiplicirati opseg kompostiranja i proizvodnje peletiranih organskih gnojiva te će biti povećana potražnja za sustavima za kompostiranje (mali, srednji i veliki bioreaktori) s čitavim nizom mjernih kontrolnih uređaja (senzori za kontrolu temperature, vlage, aeriranosti),
 • unapređenje tehnologije proizvodnje mikrobioloških preparata koji će se koristiti kao komponente i/ili kao kondicioneri pri proizvodnji komposta, vermikomposta, peletiranih gnojiva i supstrata.

Navedeno će se postići provedbom osnovnih istraživačko-razvojnih faza projekta.

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

 

Cilj projekta je povećanje inovativnih potencijala znanstvenih organizacija provođenjem primijenjenih istraživanja u TPP Energija i održivi okoliš i Hrana i bioekonomija te prijenos znanja i tehnologije poslovnoj zajednici koja je usmjerena na proizvodnju novih organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica. 

 

Članovi istraživačkog tima Korisnika i partnera će tijekom provedbe projekta: 

 

 1. utvrditi stvarnu raspoloživost sirovina za organska gnojiva i proizvodnju komponenti, posebice količine i sezonsku dinamiku raspoloživosti,

 2. izgraditi sustav gospodarskog vrednovanja sirovina,

 3. izgraditi i umrežiti analitičke i informatičke kapacitete suvremenih tehnologija prerade sirovina,

 4. istražiti temeljne principe promjena svojstava sirovina kontroliranim biološkim razgradnjama,

 5. razviti optimalne tehnologije kompostiranja, vermikompostiranja i mikrobiološkog kondicioniranja raspoloživih sirovina i njihovih smjesa,

 6. odrediti vrste mikroorganizama koje će se koristiti kao kondicioneri određenih gnojiva i supstrata,

 7. izraditi prototipove peletiranih organskih gnojiva,

 8. izraditi prototipove novih supstrata za uzgoj različitih biljnih vrsta i

 9. ocijeniti vrijednost novih organskih gnojiva i supstrata.


Projektom će se, osim transfera tehnologije u poslovni sektor, djelovati u smjeru postizanja znanstveno-nastavne izvrsnosti uključenih istraživača i transfera znanja i tehnologije na znanstvenike istraživačkih centara na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Planirano je 11 znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi „Web of Science“.

 

Provedbom projekta stvorit će se znanstvene, gospodarske i društvene vrijednosti.